Odměna advokáta
Úvod » Odměna
Rychlý kontakt
(+420) 773 583 902
rehulova@rehulova-ak.cz

Štítky

hodinová sazba

odměna

právní služby

zastoupení

nabízené služby

zastupování

Odměna za právní služby

V podstatě jedinou možností, jak porovnat nabídku právních služeb jednotlivých advokátních kanceláří je srovnání hodinové sazby za právní služby. Tato informace je však někdy zavádějící a nelze z ní usuzovat na celkovou cenu poskytnuté právní služby. Dovolujeme si Vám tímto nabídnout vypracování nezávazné cenové nabídky pomocí online formuláře anebo nás můžete kontaktovat telefonicky.

Online cenová kalkulace

Specifikujte Vámi poptávanou právní službu a my Vám obratem zašleme přibližnou cenovou kalkulaci. Vyplňte prosím také kontaktní informace za účelem sdělení cenové nabídky.


Níže prosím zadejte specifikaci potávané právní služby:

Jméno/Firma
povinná položka
Váš e-mail/Telefon
povinná položka
Specifikace právní služby (zbývá 700 znaků) povinná položka


I. Mimosmluvní odměna

Není-li ve Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, určuje se odměna podle §§ 6-12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění (dále v textu jen jako „advokátní tarif“).

Pro případ, že by se jednalo o náhradu nákladů právního zastoupení v civilním soudním řízení přiznávanou ve věci protistraně, se výše mimosmluvní odměny advokáta řídí s účinností od 7.5.2013 rovněž řídí advokátním tarifem
Nahoru


II. Smluvní odměna


Odměna za poskytování právních služeb je však ve většině případů určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby, přičemž advokát přistupuje ke každému klientovi individuálně a zohledňuje finanční možnosti a potřeby klienta.

Dohodou může být odměna stanovena jako: odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Nahoru


Odměna časová

Výhodou časové odměny je, že přesně reflektuje specifika konkrétního případu, neboť v případě vyřešení dané věci nad očekávání snadno a rychle, se částka hrazená klientem automaticky snižuje. Časová odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby. Hodinová sazba se pohybuje dle obtížnosti od 500,- Kč/hod.

Nahoru


Odměna úkonová

Odměna úkonová je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v ust. § 11 advokátního tarifu (např. příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, vyjádření, účast na soudním jednání, atd.) Cena za jeden úkon je v tomto případě stanovena dohodou od 1.000,- Kč/1 úkon.

Nahoru


Odměna paušální

Paušální odměna je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení. Pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb (obchodní společnosti, živnostníci, družstva, realitní kanceláře) je nabízena možnost hradit právní služby paušální pevnou částkou placenou pravidelně, zpravidla měsíčně. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby v dohodou stanoveném rozsahu. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti výdajů za poskytované právní služby i v situacích, kdy by v důsledku vyšší potřeby právních služeb v určitém období, byl vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Nahoru


Odměna podílová

Podílová odměna je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

Nahoru


Odměna advokátních úschov

Advokátní úschova znamená pro klienty právní jistotu v uzavíraných smluvních vztazích (zejména při koupi a prodeji nemovitostí, movitých věcí/zboží apod.), kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera. Odměna v případě advokátních úschov závisí na výši uschované částky:

Výše uschované částky Odměna advokáta (neúročená úschova) Odměna advokáta (úročená úschova)
0 – 500.000,- Kč 2.000,- Kč 2.500,- Kč
přes 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč 3.000,- Kč 3.500,- Kč
přes 1.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
přes 5.000.000,- Kč smluvní odměna smluvní odměna
cenné papíry a jiné cennosti smluvní odměna smluvní odměna

Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta u bankovního ústavu UniCredit Bank Czech Republic, a.s, zcela odděleně od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.

Nahoru


Odměna za ověření pravosti podpisu

Odměna v případě ověření pravosti podpisu na listině sepsané anebo nesepsané advokátem:

ověření 1 podpisu v sídle advokátní kanceláře 30,- Kč
ověření 1 podpisu mimo sídlo a úřední hodiny advokátní kanceláře 200,- Kč

Vedle odměny má podle advokátního tarifu advokát právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas.

Před převzetím věci je klient vždy advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel na finanční možnosti klienta. Zvolený způsob vyúčtování odměny advokáta může být na přání klienta po dohodě s advokátem změněn na jiný způsob účtování odměny, který klient považuje za nejvýhodnější.

Nahoru