Nabízené právní služby
Úvod » Služby » Občanské právo » Občanské právo hmotné
Mohlo by Vás zajímat
Dokumenty ke stažení
Zákon o advokacii, RTF, 614 kb, stáhnout

Advokátní tarif, RTF, 115 kb, stáhnout

Paušální vyhláška, RTF, 93 kb, stáhnout

Štítky

ochrana osobnosti

spotřebitel

sousedské vztahy

zástava

věcná břemena

vymáhání pohledávky

smlouvy

nemovitosti

dluhy

Občanské právo hmotné

 • problematika ochrany osobnosti
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele (uzavření smlouvy, smlouvy uzavírané na dálku, odstoupení od smlouvy, smlouvy uzavřené mimo provozovnu)
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, vydržení)
 • sousedské vztahy
 • věcná břemena aneb věcná práva k věci cizí (věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti, právo cesty, apod.)
 • právo zástavní a zadržovací (zástavní smlouva)
 • předkupní právo a právo zpětné koupě
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • právní služby v dědických věcech (zajištění sepsání závěti notářem, listiny o vydědění, posouzení a vymáhání nároků z dědického řízení, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice)
 • sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy mandátní, smluva o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů smírem i soudní cestou
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • právo bytové a nájemní vztahy
 • právo nemovitostí (viz podrobně samostatná sekce Právo k nemovitostem)