Slide 1

Poskytujeme právní služby fyzickým i právnickým osobám. Působíme v rámci celé ČR.

Slide 2

Dlouhodobě poskytujeme komplexní právní služby několika právnickým osobám z různých oborů podnikání - viz reference.

Slide 3

Založení s.r.o rychle a profesionálně. Kontaktujte nás ještě dnes.

Slide 4

Sepis a revize všech druhů smluv expresně do 48 hodin.

Slide 5

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Nabízíme komplexní právní služby a poradenství.

Slide 6

Specializujeme se i na rodinné právo včetně mezinárodního prvku.

Slide 7

Rozvod manželství, vypořádání SJM a úprava rodičovské zodpovědnosti k dětem patří k našim nejžádanějším službám.

Slide 8

Zastupujeme obviněné, obžalované a poškozené v trestním řízení.

Slide 9

Sepisujeme žádosti o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

Rychlá volba nabízených služeb
„Vigilantibus iura scripta sunt.“ („Nechť každý si střeží svá práva.“)
Mohlo by Vás zajímat
Štítky

Advokátní kancelář

exekuce

pravost

judr

advokát radí

ochrana osobnosti

advokát Brno

právní poradenství

ověření

právní služby

advokát

občan

Brno

dědictví

občanské právo

rozvod

výkon trestu

Založení s.r.o rychle a spolehlivě

Nabízíme Vám založení společnosti s ručením omezeným komplexně, rychle a spolehlivě.


Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat především tyto úkony:
 • 1. uzavření společenské smlouvy/zakladatelské listiny formou notářského zápisu,
 • 2. složení základního jmění společnosti, nebo jeho části,
 • 3. získání živnostenského oprávnění/živnostenských listů,
 • 4. zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku,
 • 5. registrace společnosti u finančního úřadu.

Ad 1.) Společenská smlouva/zakladatelská listina musí obsahovat:

 • a. firmu a sídlo společnosti,
 • b. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • c. předmět podnikání (činnosti),
 • d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 • e. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • f. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • g. určení správce vkladu,
 • h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.
Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.


Notářský zápis včetně potřebného počtu stejnopisů Vám vyhotoví naše spolupracující notářská kancelář JUDr. Lubomíra Miky

Ad 2.) Složení vkladů:

Nejjednodušší způsob je založení zvláštního bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Pomůžeme Vám s výběrem vhodného bankovního domu. Na žádost banka vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání potvrzení o složení vkladu/ů je třeba předložit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. Potvrzení tvoří jednu z příloh pro zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku.


Vklady lze složit i v hotovosti u správce základního jmění, který poté vydá prohlášení o složení základního jmění.


Zápisem společnosti do obchodního rejstříku se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat. Základní kapitál nemusí být tedy deponován.

Ad 3.) Získání živnostenských listů:

Při zakládání obchodní společnosti, nebo při rozšiřování její činnosti, jste povinni ohlásit nové živnosti živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů. Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře "Ohlášení živnosti pro právnickou osobu", ke kterému musíte doložit požadované přílohy. Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od správného ohlášení.


Přílohy ohlášení:
- výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (ne starší než 3 měsíce),
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč za každou ohlašovanou živnost
- doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností,
- čestné prohlášení odpovědného zástupce
- doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem
- společenská smlouva/zakladatelská listina
- v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu; u bytových prostor zpravidla postačí souhlas vlastníka a výpis z katastru).

Ad 4.) Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku:

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu, podpis musí být ověřen. Pro veškeré návrhy obchodnímu rejstříku jsou předepsány oficiální formuláře, které jsou ke stažení zde


Přílohy návrhu:
 • za společnost
  • a. společenská smlouva/zakladatelská listina,
  • b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy),
  • c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce,
  • d. doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky znalců, atp.)
 • za každého jednatele
  • a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • b. čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem, že:
  • 1. je plně způsobilý k právním úkonům,
  • 2. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
  • 3. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku.
Zápis společnosti do obchodního rejstříku je proveden soudem (obvykle) do 5 pracovních dnů.

Ad 5.) Registrace společnosti u finančního úřadu:

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 30 dnů od jejího zapsání do obchodního rejstříku. K přihlášce k registraci je nutno doložit tyto doklady:
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku
 • kopie smlouvy o zřízení a vedení bankovního účtu
Finanční úřad vydá Osvědčení o registraci daně, kde je uvedeno daňové identifikační číslo společnosti (DIČ). Zároveň je společnost zaregistrována i k platbě daně z přidané hodnoty.