Nabízené právní služby
Úvod » Služby » Obchodní právo » Obchodní právo
Mohlo by Vás zajímat
Aktuality
K přílohám návrhu na zápis do obchodního rejstříku ... více

Obchodní společnosti - založení a vznik ... více

Dokumenty ke stažení
Zákon o advokacii, RTF, 614 kb, stáhnout

Advokátní tarif, RTF, 115 kb, stáhnout

Paušální vyhláška, RTF, 93 kb, stáhnout

Štítky

smlouvy

závazky

odpovědnost za škodu

rozkazní řízení

obchodněprávní spor

prodej podniku

obchodní rejstřík

založení s.r.o.

směnky

cenné papíry

I. Obchodní závazkové právo

 • sepis, kontrola a revize smluv v režimu obchodního zákoníku (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o tichém společenství, leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté věci, licenční smlouva a další)
 • vznik, změna a zánik obchodněprávních závazkových vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, odstoupení od smlouvy, odstupné, zmaření smlouvy, započtení pohledávek)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů smírem i soudní cestou
 • zajištění závazků (ujednání o smluvní pokutě, ručení a uznání závazku)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení v obchodněprávních vztazích, odpovědnost za vady
 • zastupování fyzických osob = podnikatelů i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků v obchodněprávních sporech(odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení a žaloba pro zmatečnost)
 • zkrácené rozkazní řízení (sepis platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, odporu a námitek) v obchodněprávních sporech

II. Právo obchodních společností

 • zakládání obchodních společností(společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost) a družstev a změny v nich (firma, sídlo, předmět podnikání, jednatelé, právní forma atd.) včetně zajištění sepisu zakladatelských dokumentů a jejich změn notářem
 • zastupování v řízení
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • před živnostenským úřadem
 • snížení/zvýšení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku

III. Ostatní

 • nekalá soutěž (právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži)
 • právo směnečné a šekové (směnka jako zajišťovací institut, směnka vlastní, směnka cizí, sepis návrhu na vydání směnečného a šekového platebního rozkazu a odporu, zastupování v řízení před soudem)
 • cenné papíry (smlouvy o cenných papírech – smlouvy o převodech cenných papírů, obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů, smlouvy o zastavení cenných papírů)